The White Plains Historical Society

Katzen Gallery

White Plains Middle School Eastview

White Plains Middle School, Eastview Campus (1930), 350 Main Street.